1. Członkiem Euro Auto Klub e.V. (dalej EAC) może być każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, reprezentująca siebie albo firmę.
 2. Przystąpienie do klubu wymaga złożenia wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej wraz z wyborem portfela, akceptacji regulaminu i statutu klubu oraz opłacenia składki członkowskiej w pełnej wysokości za rok z góry.
 3. Członkostwo w klubie jest dobrowolne i bezterminowe.
 4. Aktywne członkostwo wymaga dokonania opłaty składki rocznej za rok z góry.
 5. Dokumentem potwierdzającym członkostwo jest karta klubowa, zawierająca imię i nazwisko członka, która będzie przesłana aktywnemu członkowi w ciągu tygodnia od uzyskania statusu aktywny.
 6. Dostępne portfele to:
  1. Brązowy
  2. Srebrny
  3. Złoty
  4. Platynowy.
 7. Produkty i usługi oferowane przez firmy współpracujące z EAC mogą zamawiać tylko aktywni członkowie.
 8. Składka roczna obejmuje rok aktywnego członkostwa, który liczy się jako 12 pełnych, kolejno po sobie następujących miesięcy kalendarzowych.
 9. Wysokość składek rocznych określa tabela portfeli.
 10. Opłaty w EAC dokonywane są wyłącznie w walucie Euro.
 11. Każda zmiana portfela wymaga zachowania jednego pełnego miesiąca kalendarzowego karencji.
 12. Chęć zmiany portfela, ze skutkiem na kolejny rok, można zgłosić najpóźniej w miesiącu poprzedzającym zakończenie każdego roku aktywnego członkostwa.
 13. W ciągu roku aktywnego członkostwa, można zmienić portfel z niższego na wyższy z zastrzeżeniem pkt.11.
 14. Zmiana określona w pkt. 13 wymaga opłacenia nowej składki za pełen rok z góry.
 15. Po zmianie portfela określonej w pkt.13, zwracana jest niewykorzystana część składki członkowskiej z niższego portfela.
 16. Warunki korzystania z usług i produktów oferowanych przez firmy współpracujące z EAC są określone przez dostawców tych usług i produktów.
 17. Rezygnacja z członkostwa w klubie wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie.
 18. Po rezygnacji z członkostwa w klubie, wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.